Catàleg virtual

 

Obrir catàleg virtual

 

PORTES D’UN TEMPS
Quadres com a portes,
Creuar o no creuar la porta,
Accés, pas, en qualsevol cas contrari al mur.
Portes per entrar… o sortir.
Potser una decisió a prendre.
Lloc de trànsit?

PUERTAS DE UN TIEMPO
Cuadros como puertas,
Cruzar o no el umbral,
Acceso, paso, siempre contrario al muro
Puertas para entrar… o salir.
Quizas tomar una decisiónº.
Lugar de tránsito?

DOORS OF A TIME
Pictures like doors
Across the door or not
Access, step, always opponent to the wall
Doors to entry… or exit.
Maybe take a decision.
Transit place?